Medical Ontology using Neo4j graph Database

Title Medical Ontology using Neo4j graph Database
Authors Sakib Monir,Bakhtiyar Habib,Mubashir Zahid,S.M Shahidul Alam
Semester Summer, 2021