Mental Health Detection

Title Mental Health Detection
Authors Shaharier Hoque Sathil,Anik Kumar Majumdar,Pranab Kumar Roy ,Parisa Sanjana
Supervisor Mr. Abu Obaidah
Semester Summer, 2022