Parking Ekhane: A Parking Sharing Platform based on Android

Title Parking Ekhane: A Parking Sharing Platform based on Android
Authors Khandokar Shafkatuzzaman,Tasnia Nishat,Tasfia Tahsin Anika,Md. Shahriar AL Hasan,Kashif Humam
Supervisor Dr. Mohammad Ashrafuzzaman Khan
Semester Fall, 2019